درباره ما
فصلنامه چهار زبانه «نامه صدیق» با گسترده توزیع سراسری منتشر می شود.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول این نشریه آقای ائلدار محمدزاده صدیق است.
مطالب این نشریه به زبان های فارسی، ترکی آذربایجانی، ترکی استانبولی و انگلیسی است.
هیات تحریریه نشریه به دنبال آن است تا با انتخاب موضوعات مهم به عنوان پرونده در هر شماره به بحث و بررسی پیرامون یکی از مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی بپردازد. یکی از رسالت های اصلی این اندیشه تبیین آراء، اندیشه ها و افکار استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق است و از همین روی در کنار آن پرونده ثابت این نشریه " دکتر صدیق در نامه صدیق" در هر شماره وجود دارد. در این بخش مطالب در نقد و بررسی آثار استاد دکتر ح.م.صدیق (حسین دوزگون) منتشر می شود.